Infrastructuur

GBIF bestaat technisch gezien uit een gedistribueerd netwerk van databestanden waarbinnen via Portals data kunnen worden gevonden, bewerkt en gebruikt. GBIF is een typisch Open Access initiatief met een sterke ICT component en de enige internationale eScience data-infrastructuur voor biodiversiteit gerelateerd onderzoek.

Vanuit haar missie als GBIF knooppunt, ondersteunt NLBIF organisaties en instituten met biodiversiteitdata bij het gestandaardiseerd en interoperabel online zetten van hun data zodat deze (internationaal) vind- en bruikbaar worden. 

Infrastructuur

NLBIF heeft hiertoe de afgelopen jaren een specifieke infrastructuur opgebouwd, vanuit de volgende principes:

  • standaarden (Darwin Core, Dublin Core, OAI-PMH e.a.)
  • interoperabel (inrichting van processen en selectie van tools die uitwisselbaarheid van data optimaliseren)
  • open source (keuze van software, beschikbaarstellen van kennis en modules)
  • efficient (ondersteunen van initiatieven van derden, open source, hergebruik van kennis en modules)

ICT en infrastructuur

De door NLBIF aangeboden infrastructuur bestaat uit tools, dataprotocollen en standaarden die het mogelijk maakt data te standaardiseren, registreren, valideren en te publiceren. Een belangrijk deel hiervan is ontwikkeld door en samen met GBIF. Een ander deel in Nederland. 

Toepassing in Nederland

In Nederland wordt de GBIF/NLBIF infrastructuur gebruikt door een scala aan organisaties:

  • Natuurhistorische collectie-instituten zoals NCB Naturalis en verschillende kleinere natuurhistorische musea, voor het internationaal ontsluiten van hun collecties
  • Onderzoeksinstituten als Alterra (WUR) en het Centraalbureau voor Schimmelcultures (KNAW), voor het gestandaardiseerd uitwisselen van wetenschappelijke biodiversiteitdata
  • Overheidsorganen belast met het monitoren van milieu en biodiversiteit zoals de provincies en Waterschappen verenigd in de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Deze organisaties gebruiken GBIF/NLBIF om data publiekelijk toegankelijk te maken
  • Universitaire onderwijs- en onderzoeksinstituten gebruiken GBIF data voor onderzoek en in cursussen en workshops

Verspreiding van kennis

Daarnaast dissemineert NLBIF internationale biodiversiteitinformatica kennis op nationaal niveau en informeert de internationale wetenschappelijke gemeenschap over Nederlandse initiatieven in dit vakgebied. 

Bijdragen aan Biodiversiteit-ICT

Via pilots, trials en nieuw ontwikkelde ICT applicaties demonstreert NLBIF nut en noodzaak van het online delen van biodiversiteitdata met een focus op wetenschappelijke en economisch relevante toepassingen.