Over NLBIF

NLBIF in een notendop

NLBIF faciliteert de vrije toegang tot biodiversiteitdata uit Nederland, voor iedereen, om zo te komen tot een meer verantwoord, productief en duurzaam beheer van de groene reserves van deze aarde. Nederlandse eigenaren van biodiversiteitdata, of dat nu onderzoeksdata zijn, monitoringdata, observaties of natuurhistorische collectiedata, kunnen middels de infrastructuur van NLBIF en GBIF hun data vind- en bruikbaar maken voor verschillende nationale en internationale gebruikers. NLBIF bouwt zelf geen grote database maar werkt aan een gedistribueerd netwerk van databestanden waarbij de data bij de eigenaar blijven en enkel een gedeelte van de data elektronisch wordt ontsloten. De data-eigenaar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data en bepaalt zelf wat wel en niet online mag. 

NLBIF in het biodiversiteitslandschap

NLBIF doelstellingen

NLBIF heeft statutair vastgelegd drie doelstellingen:

  • het nationale (data)knooppunt voor GBIF te zijn;
  • op te treden als het nationale platform voor het internationaal uitwisselen en delen van biodiversiteitgegevens, -informatie en -kennis beschikbaar in Nederland en daarbuiten;
  • het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van informatietechnologie voor de ondersteuning van datamanagement, uitwisseling, analyse en elektronische verspreiding van biodiversiteitinformatie wereldwijd.

Als onderdeel van GBIF volgt NLBIF de strategieën en werkplannen van GBIF, deze worden jaarlijks democratisch door de GBIF Governing Board vastgesteld. Kort samengevat zijn de drie kernactiviteiten van GBIF:

  • het verder uitbouwen en verbeteren van de GBIF technische infrastructuur;
  • het vergroten van het volume en verbeteren van de kwaliteit van de data(bestanden) die via GBIF beschikbaar zijn;
  • de deelname en interactie met dataleveranciers en datagebruikers doen toenemen. 

Ondersteunen data publicatie

In de praktijk betekent dit dat NLBIF organisaties en instituten met biodiversiteitdata ondersteunt bij het gestandaardiseerd en interoperabel online zetten van hun data zodat deze (internationaal) vind- en bruikbaar worden. NLBIF bouwt hiertoe een specifieke infrastructuur op. 

Verspreiding kennis

Daarnaast dissemineert NLBIF internationale biodiversiteitinformatica kennis op nationaal niveau en informeert de internationale wetenschappelijke gemeenschap over Nederlandse initiatieven in dit vakgebied. Via pilots, trials en nieuw ontwikkelde ICT applicaties demonstreert NLBIF nut en noodzaak van het online delen van biodiversiteitdata met een focus op wetenschappelijke en economisch relevante toepassingen.

Nederland vertegenwoordigen in GBIF 

Nederland is een van de founding fathers van GBIF en altijd sterk vertegenwoordigd geweest in het bestuur van GBIF. Momenteel is dr. P. Schalk van Naturalis Biodiversity Center voorzitter van de GBIF Budget Committee en Wouter Addink tweede vicevoorzitter van de Node Manager Committee.

Subsidie

Van 2002 tot 2011 is NLBIF gefinancierd door het Ministerie van OCW als project. Vanaf de oprichting t/m 2006 heeft de Universiteit van Amsterdam structureel financieel bijgedragen aan het functioneren van NLBIF. Sinds 2012 ontvangt NLBIF een structurele subsidie van het Ministerie van OCW.  NLBIF wordt gehuisvest door Naturalis Biodiversity Center in Leiden. 

Organisatie

NLBIF is een stichting met een bestuur dat bestaat uit de volgende leden: 

  • dr. J.B. Mols (Penningmeester), Naturalis Biodiversity Center
  • prof. dr. W.M. Mooij , Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO - KNAW)
  • H.J.G. Snijders, Naturalis Biodiversity Center  (Voorzitter a.i.)
  • T.J. Verstrael, Sovon Vogelonderzoek Nederland (Secretaris)

Bureau NLBIF:

dr. Niels Raes, Nodemanager a.i.

Neem contact op met ons als u vragen of opmerkingen heeft over NLBIF of feedback heeft op deze website!