Terug naar het overzicht

Nieuwe projectvoorstellen gezocht: Call najaar 2017

24 / 08 / 2017

Internationaal publiceren van data over biodiversiteit maakt het mogelijk dat deze optimaal gebruikt worden. Dit draagt bij aan de bescherming van de natuur en het duurzaam beheer van onze hulpbronnen. De stichting Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) financiert projecten die biodiversiteitsdata toegankelijk maken –  via het internationale GBIF portaal (www.gbif.org) –  of het gebruik ervan bevorderen. Hiervoor wordt een Nederlandse call 2017 geopend in de periode 1 september – 16 oktober 2017. NLBIF streeft er naar om de selectieprocedure van projecten per 15 november af te ronden. Voor voorbeelden van eerder toegekende projecten zie http://www.nlbif.nl/nl/actueel/projecten (NB: dit overzicht is niet compleet, het zal aangevuld worden met lopende projecten). Projecten duren meestal niet langer dan 1 jaar. Medefinanciering van bestaande projecten behoort tot de mogelijkheden.

Wijze van indiening: t/m 16 oktober 2017, via e-mail naar: isabel.silva@naturalis.nl.

Maximum bedrag per project: € 30.000,- (inclusief eventuele BTW ).

Welke criteria gebruikt NLBIF om projecten te selecteren?

 • Sluit aan bij activiteiten NLBIF (FAIR en open biodiversiteitsdata)
 • Hoofdaanvrager is een Nederlandse organisatie of een internationale organisatie met vertegenwoordiging in Nederland
 • Meerwaarde t.o.v. huidige situatie (bij data: aantal, kwaliteit, detail)
 • Duurzaamheid
 • Participatie: meer gebruik van gegevens, meer publicaties
 • Impact:  bij voorkeur past het project in een groter (internationaal) geheel en is de meerwaarde van de NLBIF investeringen duidelijk in kaart gebracht
 • Urgentie: bij het prioriteren van projecten weegt het toekomstig gebruik van de data of technische infrastructuur door derden zwaar
 • Originaliteit/ verbreden type gegevens
 • Diversiteit aanvragers/samenwerking
 • Kosteneffectiviteit
 • Relatief lage risico’s

N.B. Projectvoorstellen die zich uitsluitend richten op digitalisatie van gegevens komen bij deze call niet in aanmerking voor financiering. 

Richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen bij Stichting NLBIF:

 • Uw projectvoorstel wordt begeleid door een brief met verzoek tot financiering, ondertekend door de hoofdaanvrager. Ons adres is: NLBIF, Postbus 9517, 2300 RA Leiden.
 • Het projectvoorstel bevat in ieder geval de volgende onderdelen: aanleiding, doelstelling, projectomschrijving (inclusief beschrijving van werkzaamheden en producten), projectgroep (namen/functies/organisaties van uitvoerders), beschrijving van de te verwachten gebruikers en gedetailleerde planning (inclusief mijlpalen voor projectonderdelen en verwachte afronding van producten), gedetailleerde begroting (exclusief BTW, inclusief BTW, of BTW niet van toepassing).
 • In het geval van medefinanciering, wordt een overzicht gegeven van alle financiers en de te verwachten bijdragen aan het project.
 • Alle documenten dienen digitaal toegestuurd te worden in de vorm van pdf.

Type producten:

 • Publicatie van data (observaties, collecties, etc.), metadata (informatie over biodiversiteit databestanden) of checklists (taxonomisch, geografisch of thematisch van aard) openbaar via GBIF.
 • Nieuwe infrastructuur voor publicatie van data en metadata in GBIF.
 • Workshops en andere bijeenkomsten, bv. in het kader van participatieprojecten.
 • Uitgaves zoals wetenschappelijke artikelen, atlassen, etc.

Algemene voorwaarden:

NLBIF wordt op de hoogte gehouden over de voortgang en relevante ontwikkelingen van de projecten.  Daarnaast stuurt NLBIF eens per jaar een inventarisatieformulier. Uiterlijk twee maanden nadat de projectwerkzaamheden zijn voltooid, levert de projectleider (1) een inhoudelijk rapport waarin de resultaten van het project worden beschreven en (2) een financiële verantwoording.

 • Bij rapportage en andere vormen van communicatie dient de Stichting NLBIF correct en volledig genoemd te worden als financier van de producten. Bijvoorbeeld: “Dit project/product is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van Stichting Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF). NLBIF ondersteunt Nederlandse organisaties en onderzoekers bij het open en internationaal gestandaardiseerd online zetten van biodiversiteitsdata.”
 • NLBIF kan en mag het project gebruiken voor (NLBIF) PR doeleinden.
 • NLBIF kan en mag tijdens de beoordeling van een tussen- of eindrapport bewijsstukken opvragen van financiële uitgaven.
 • De financiering is gekoppeld aan het ingediende projectvoorstel.
 • Afhankelijk van het project, kan NLBIF specifieke voorwaarden stellen. Deze worden benoemd in de toekenningbrief van het project.
 • De data en metadata worden volledig en correct volgens voorschrift toegevoegd aan het GBIF publicatiesysteem. U dient hierbij gebruik te maken van één van de volgende licenties: CC0, CC BY of CC BY-NC (cf. data access in GBIF).
 • De toegevoegde data blijven na einde van het project minimaal 5 jaar zichtbaar in het GBIF-systeem.