Terug naar het overzicht

NLBIF-call voor projectvoorstellen 2018/2019

04 / 02 / 2019

Indienen: vóór 1 april 2019

In een snel veranderende wereld is het van belang om veranderingen in biodiversiteit en de verspreiding van soorten accuraat te kunnen volgen. Hiervoor zijn enerzijds actuele waarnemingen en collecties vereist, en spelen anderzijds de historische collecties een grote rol om als ‘baseline’ te dienen waartegen huidig voorkomen kan worden afgezet. Een van de belangrijkste doelstellingen van NLBIF is om deze gegevens ‘free and open’ beschikbaar te maken in het publieke domein via het data portaal van GBIF ten behoeve van onderzoek, beleid, natuurbescherming en de maatschappij. Daarnaast stimuleert NLBIF de samenwerking en synergie tussen partijen in het Nederlandse veld om technologie en/of data ten behoeve van GBIF te leveren.

Afgelopen jaar is de mijlpaal van 1 miljard records bereikt die via het GBIF-portaal beschikbaar zijn, waarvan 160 miljoen toe te schrijven zijn aan gedigitaliseerde specimens. Echter, de mondiale schatting van specimens in natuurhistorische musea en herbaria betreft 2.5-3 miljard objecten. Dit betekent dat slechts een fractie van alle beschikbare informatie over biodiversiteit digitaal beschikbaar is en gebruikt wordt voor onderzoek en beleid. Een vergelijkbare verhouding van digitaal beschikbare data gaat ook op voor waarnemingen en sample data.

De opengestelde NLBIF-call 2018/2019 richt zich op:

 1. Infrastructuur: Infrastructurele verbeteringen die nodig zijn om beschikbare biodiversiteit data duurzaam te ontsluiten naar GBIF.

 2. Data: Ontsluiting van gedigitaliseerde data, metadata over biodiversiteit databestanden, en checklists naar GBIF. Uitgave van wetenschappelijke (data) artikelen, atlassen, etc. hebben een meerwaarde. Publicatie van data artikelen over beschikbaar gemaakte data wordt door NLBIF ondersteund.

 3. Participatie: Projecten die zich richten op participatie van data-eigenaren richting mobiliseren van gedigitaliseerde data naar GBIF. Hieronder valt o.a. de organisatie van workshops en andere bijeenkomsten.

Het maximale aan te vragen bedrag per project bedraagt € 30.000,- (inclusief BTW). NLBIF hanteert twee financiering schema's: 1)  50% wordt uitbetaald bij aanvang van het project, en 50% bij afronding; of 2) 40% bij aanvang, 40% mid-term (op basis van mijlpalen), en 20% bij afronding van het project. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor de NLBIF-call 2018/2019 bedraagt € 130.000,-. Medefinanciering in projecten behoort tot de mogelijkheden mits de aanvraag is voorzien van een duidelijke beschrijving van producten die door de NLBIF worden gefinancierd. NLBIF hecht waarde aan FAIR (Findable – Accessible – Interoperable – Reusable) data principes. Wanneer data worden bijgedragen aan GBIF wordt aan deze voorwaarde voldaan. GBIF hanteert een ‘free and open’ data beleid.

Het ingediende projectvoorstel bevat de volgende onderdelen:

 • Aanleiding van het project.

 • Doelstelling van het project.

 • Projectomschrijving (inclusief beschrijving van werkzaamheden, producten, en in het geval van een data project het verwachte aantal ontsloten GBIF-records).

 • Beschrijving van verwacht gebruik.

 • Gedetailleerde planning (GANTT chart, inclusief mijlpalen voor projectonderdelen).

 • Projectgroep (namen/functies/organisaties van uitvoerders).

 • Gedetailleerde begroting (exclusief BTW, inclusief BTW, of BTW niet van toepassing).
  In het geval van medefinanciering, wordt een overzicht gegeven van alle financiers en de te verwachten bijdragen aan het project van het door NLBIF gefinancierde onderdeel.

De projectaanvraag wordt digitaal ondertekend door de hoofdaanvrager en toegestuurd vóór 1 april 2019 in de vorm van pdf naar: nlbif@naturalis.nl, t.a.v. NLBIF, Niels Raes (node manager). In de begeleidende email geeft u aan van welk financiering schema u gebruik wilt maken (50/50 of 40/40/20), en waarom NLBIF financiering aangevraagd wordt en het project niet uit ‘core’ financiering betaald kan worden? NLBIF stuurt een bevestiging van ontvangst en streeft naar toekenning van projecten vóór 1 mei 2019. Toegekende projecten zullen worden gepubliceerd op de NLBIF-website.

NLBIF hanteert de volgende selectiecriteria:

 1. Hoofdaanvrager is een Nederlandse organisatie of een internationale organisatie met vertegenwoordiging in Nederland;

 2. Het project stimuleert de samenwerking en de synergie tussen de partijen in het Nederlandse veld om technologie en/of data ten behoeve van GBIF te leveren;

 3. Er wordt optimaal gebruik van reeds aanwezige kennis, technologie en infrastructuur;

 4. Het project stimuleert en/of resulteert in FAIR & ‘Free and open’ biodiversiteitsdata.

 5. Impact: De meerwaarde van de NLBIF-investeringen is duidelijk in kaart gebracht en past in een groter (internationaal) geheel.

 6. Urgentie: de data en/of technologie voorziet in een behoefte. Er is dan ook sprake van toekomstig gebruik van de technische infrastructuur of data.

 7. Het project levert een meerwaarde t.o.v. de huidige situatie.
  Bij data: aantal, kwaliteit, detail.
  Bij participatie: meer gebruik van gegevens, meer publicaties.

 8. Kosteneffectiviteit.

 9. Relatief laag risico.

 10. Duurzaamheid.

 

Bijgaand vindt u Ad.1 - Algemene voorwaarden NLBIF.

Algemene voorwaarden NLBIF:

 1. NLBIF wordt op de hoogte gehouden over de voortgang en relevante ontwikkelingen van het project.

 2. NLBIF stuurt eens per jaar een digitaal inventarisatieformulier over het project ten behoeve van de jaarlijkse administratie.

 3. Uiterlijk twee maanden na beëindiging van het project levert de projectleider:
  1) een inhoudelijk rapportage waarin de resultaten van het project worden beschreven, en
  2) een financiële verantwoording van de gemaakte kosten.

 4. Bij rapportage en andere vormen van communicatie dient de Stichting NLBIF correct en volledig genoemd te worden als financier van de producten. Bijvoorbeeld: “Dit project/product is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van Stichting NLBIF - Netherlands Biodiversity Information Facility.”

 5. NLBIF kan en mag het project gebruiken voor NLBIF pr-doeleinden.

 6. NLBIF kan en mag tijdens de beoordeling van een tussen- of eindrapport bewijsstukken opvragen van financiële uitgaven.

 7. De financiering is gekoppeld aan het ingediende projectvoorstel.

 8. Afhankelijk van het project, kan NLBIF specifieke voorwaarden stellen. Deze worden benoemd in de toekenningsbrief van het project.

 9. Data en metadata worden volledig en correct toegevoegd aan GBIF volgens voorschrift van het GBIF-publicatiesysteem. U dient hierbij gebruik te maken van één van de volgende licenties: CC0, CC BY of CC BY-NC. Zie ook <https://creativecommons.org/licenses>.

 10. Data blijven na einde van het project minimaal 5 jaar, maar bij voorkeur langer, zichtbaar op het GBIF-portaal.