Terug naar het overzicht

Oproep NLBIF projectvoorstellen 2007

13 / 08 / 2006

De Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NLBIF) is de Nederlandse "node" van de "Global Biodiversity Information Facility" (GBIF). GBIF heeft tot doel wereldwijd alle beschikbare biodiversiteitdata voor iedereen via het internet toegankelijk te maken. NLBIF coördineert de GBIF activiteiten in Nederland en publiceert jaarlijks een "call" waaronder Nederlandse kennisinstellingen en databasebeheerders aanspraak kunnen maken op ICT-ondersteuning van NLBIF voor het online brengen, en aan GBIF koppelen, van gedigitaliseerde biodiversiteitbestanden.

Nederlandse databestanden worden via NLBIF en GBIF op (inter)nationaal niveau ontsloten voor wetenschappelijk onderzoek, analyses ter ondersteuning van natuur-, klimaat- en milieubeleid, en uiteraard het geïnteresseerde publiek. Bovendien kunnen de bestanden aan andere bestanden worden gekoppeld (beelden, distributiekaarten, literatuur) en worden ze via NLBIF en GBIF gepresenteerd in een gebruiksvriendelijk dataportaal.

In de afgelopen jaren zijn vooral taxonomische bestanden aan GBIF gekoppeld; NLBIF wil nadrukkelijk ook instellingen met ecologische en moleculaire gegevens op soortniveau uitnodigen op deze call te reageren. NLBIF ondersteunt ook pilot-studies t.b.v. demonstraties voor de aanwending van gedigitaliseerde biodiversiteitbestanden voor specifieke kennisproductontwikkeling voor online informatiediensten.

Nederlandse instituten en organisaties die in aanmerking willen komen voor ondersteuning door NLBIF moeten voldoen aan de volgende algemene criteria:

1. De projecten moeten vallen binnen de doelstellingen en het beleid van de Stichting NLBIF, zoals hieronder vermeld.

2. De organisaties die een projectvoorstel indienen en aanspraak maken op ICT-ondersteuning* van NLBIF dienen het NLBIF en GBIF concept te onderschrijven. Belangrijk punt hierbij is dat de data wereldwijd vrij toegankelijk worden gemaakt, d.w.z. op het Internet gepubliceerd en aan het NLBIF-portaal en GBIF-netwerk gekoppeld.

3. Data die worden aangeboden voor koppeling dienen gedigitaliseerd te zijn; NLBIF verleent geen ondersteuning bij het omzetten van collectiegegevens of kaartbestanden in digitale bestanden.

* De ICT-ondersteuning van NLBIF bestaat uit het aanwenden van bestaande informatiseringcapaciteit van NLBIF t.b.v. het aangevraagde project en bestaat bijvoorbeeld uit het standaardiseren van de database, het installeren van "wrappers" op de database om de koppeling met het NLBIF portaal en het GBIF-netwerk te realiseren. Ook kan de ontwikkeling van een generieke tool voor datavalidatie of -visualisatie deel uitmaken van het project.

Procedure

1) Geïnteresseerden treden in contact met de NLBIF coördinator (Cees Hof: c.h.j.hof@uva.nl) en ETI BioInformatics (Peter Schalk: schalk@eti.uva.nl) om kort hun ideeën te bespreken. (ETI BioInformatics is de partner verantwoordelijk voor de technische uitvoering van al de NLBIF-werkzaamheden.)

2) Aanvrager omschrijft het project, gebruikmakend van het standaard projectformulieren: NLBIF_ProjectTemplate_2007.doc.

3) Op basis van de projectomschrijving maakt ETI BioInformatics een schatting van het aantal uren werk (en dus de kosten) en een tijdschema.

4) De aanvrager dient vervolgens, gebruikmakend van de informatie van ETI BioInformatics, het projectvoorstel in bij de NLBIF coördinator.

5) Het NLBIF-bestuur selecteert de projectvoorstellen die zullen worden uitgevoerd aan de hand van een aantal vooraf opgestelde beoordelingscriteria.

=> Voor de duidelijkheid; de organisaties die een projectvoorstel indienen kunnen dus geen directe financiële middelen voor activiteiten aanvragen; onder de call kan alleen aanspraak worden gemaakt op de ICT-diensten van NLBIF/ ETI BioInformatics.

Projectvoorstellen "pilot-studies"

Een klein deel van het NLBIF-budget voor 2007 zal worden gereserveerd voor pilot-studies die demonstreren hoe gedigitaliseerde (Nederlandse) biodiversiteitsbestanden kunnen worden gebruikt om specifieke gebruikersgroepen te informeren. Bijvoorbeeld: het online visualiseren van het patroon en de snelheid waarmee "invasive species" zich in Nederland (en Europa) verspreiden ter informatie van natuur- en waterbeheerders, of een "data-mining tool" voor een specifieke groep gebruikers.

Deze pilot-studies moeten een duidelijk initiërend en demonstratief karakter hebben en van generieke aard zijn, dus breder toepasbaar. De bedoeling is dat ze laten zien wat mogelijk is en dat de verdere ontwikkeling uiteindelijk door anderen zal worden overgenomen.

Criteria pilot-studies:

1) De databestanden die voor de pilot gebruikt worden moeten online beschikbaar zijn en bij voorkeur al gekoppeld zijn aan het GBIF-netwerk.

2) Het wetenschappelijk/maatschappelijk belang van de te ontwikkelen informatiedienst en de (potentiële) gebruikersgroep van de pilot moeten duidelijk worden omschreven.

3) Het ontwikkelde informatieproduct zal deel uitmaken van de informatiediensten of "web-based tools" van het NLBIF portaal.

 

Procedure:

1) Geïnteresseerden treden in contact met de NLBIF coördinator (Cees Hof: c.h.j.hof@uva.nl) en ETI BioInformatics (Peter Schalk: schalk@eti.uva.nl) om te inventariseren of hun idee technisch valt te realiseren. Indien zo, dan levert ETI BioInformatics daarop een urenraming voor de uitvoer van het project.

2) Indien het idee technisch realiseerbaar is kan er een kort projectvoorstel worden ingediend. De NLBIF-coördinator zal dit projectvoorstel aan het NLBIF- bestuur voorleggen.

3) Het NLBIF-bestuur beslist vervolgens of het projectvoorstel kan worden uitgevoerd, verder moet worden uitgewerkt, of dat het voorstel wordt afgewezen.

Sluitingsdatum:

Projectvoorstellen voor zowel het online brengen en koppelen van databestanden aan het GBIF-netwerk als voor de pilot-studies dienen voor 1 november 2006 te zijn ingediend.

Voor meer informatie:

Cees H.J. Hof

Coördinator NLBIF

Telefoon: 020 - 525 5496

Mobiel: 06 - 20524548 (+ voice mail)

E-mail: c.h.j.hof@uva.nl

URL: http://www.nlbif.nl

Doelstellingen en beleid van de Stichting NLBIF:

De Stichting NLBIF stimuleert projecten op het gebied van het ontsluiten van biodiversiteitgegevens die beschikbaar zijn in Nederland. Het beleid in 2007 is gericht op de volgende onderwerpen:

1. Het via het Internet ontsluiten van nationale biodiversiteitdatabases en informatiebestanden, (natuurhistorische specimens en waarnemingen), om deze vervolgens toegankelijk te maken via het NLBIF portaal en het GBIF-netwerk (met behulp van DiGIR of Pywrapper software).

2. Het ontwikkelen van soortspecifieke data in zgn. SpeciesBanks: gebruiksvriendelijke ICT-systemen die hoogwaardige informatie op soortniveau verschaffen, zoals soortbeschrijvingen, synoniemen, illustraties, verspreidingskaarten, gebruiksinformatie, chemische en/of genetische informatie, interactieve identificatiesleutels, etc. Deze SpeciesBanks zullen deels dynamisch worden gegenereerd uit diverse kwaliteitsbronbestanden.

3. Het ontsluiten van elektronische catalogi van namen van bekende organismen en deze vervolgens ontsluiten via het Species2000 programma (de "Catalogue of Life", die de kern vormt van de GBIF index).

4. Het ontwikkelen van ICT-tools voor datamanagement, uitwisseling, analyse en elektronische verspreiding van biodiversiteitinformatie wereldwijd.