Terug naar het overzicht

Metadata op orde in de NDFF (MOON)

Project type: 
Dataproject

De NDFF is de meest complete databank met biodiversiteitsgegevens van Nederland. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 125 miljoen waarnemingen met plaatsaanduiding beschikbaar in de NDFF. Het gaat hierbij om gegevens van vele bronhouders, waaronder soortenorganisaties (bv. FLORON, Sovon, Zoogdiervereniging), waarneming.nl, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeenten, provincies, waterschappen en groene adviesbureaus.

NLBIF en NDFF werken samen op het gebied van data-uitwisseling door metadatasets te publiceren in GBIF. Deze sets beschrijven de kenmerken zoals auteur, eigenaar, taxonomische groep en periode van waarnemingen die beschikbaar zijn in de NDFF. Na de indeling van de datasets en consultatie van de bronhouders, werd een selectie gemaakt van 139 datasets (>50 miljoen waarnemingen), waarvan beschrijvende Nederlandse teksten in het Engels werden vertaald voor publicatie in GBIF. Deze Engelse teksten, contactgegevens en gebiedskaarten (metadata) zijn ontsloten door het GBIF portaal. Buitenlandse wetenschappers kunnen nu op een voor hen bekend platform kennis nemen van de vele waarnemingen die aanwezig zijn in de databank van de NDFF. Onder voorwaarden kunnen de waarnemingen aan geïnteresseerden worden toegestuurd door de NDFF. Naast de publicatie van de metadatasets wordt als pilot ook een eerste NDFF dataset met (geaggregeerde) waarnemingen gepubliceerd in GBIF.

Voor meer informatie: Serviceteam NDFF - serviceteamNDFF@natuurloket.nl