Terug naar het overzicht

Provincie Overijssel

Organisatie type: 
Provincie
Locatie: 
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Netherlands

De eenheid Landbouw, Natuur en Landschap van de Provincie Overijssel zet zich in voor een levensvatbare landbouw, een levenskrachtige natuur en een levenslustig landschap. De provincie streeft naar een land- en tuinbouwsector met een goede toekomst en zet zich in voor plattelandsvernieuwing en -ontwikkeling. Ze werkt aan de vergroting en verbetering van natuur en landschap (ecologische hoofdstructuur). Uitvoering vindt plaats in projecten. Hierbij worden ook aspecten als infrastructuur, water, zorg, cultuur, economie, toerisme en ruimtelijke ordening in het landelijk gebied betrokken. Daarnaast zorgt de eenheid ook voor vergunningsverlening en handhaving van de 'groene' wetten: Flora- en Faunawet, Natuurschoonwet, Natuurbeschermingswet en Boswet.